Najlepsi specjaliści w dziedzinie projektowania

i wdrażania nietypowych rozwiązań biznesowych

O spółce

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka IDH DEVELOPMENT S.A. prowadziła działalność w ramach dwóch linii biznesowych – badań dla nauki oraz e-commerce wynikających z faktu połączenia się dwóch spółek Index Coperncus International S.A. i Internetowy Dom Handlowy S.A. Obecnie spółka pracuje nad wdrożeniem bieżącej działalności spółki w zakresie robót budowlanych.

HISTORIA SPÓŁKI

Spółka IDH DEVELOPMENT S.A. istnieje od 2007 roku. Pierwszym obszarem działalności Spółki było wydawanie czasopisma naukowego z zakresu medycyny klinicznej. W 2006 roku po stworzeniu serwisu Index Copernicus™ (IC) w oparciu o algorytmy, metodologię oraz rozwiązania analityczne, objęte ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych, Spółka udostępniła system użytkownikom na całym świecie. W 2007 roku Spółka wprowadziła platformę VRG zintegrowaną z IC Scientists do wykorzystywania we współpracy z międzynarodowym i koncernami farmaceutycznymi do prowadzenia badań klinicznych leków w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Na przełomie roku 2011 i 2012 spółka IDH DEVELOPMENT S.A. wskutek odwrotnego przejęcia, połączyła swoją linię biznesu ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. jednocześnie zmieniając nazwę na  IDH S.A. Internetowy Dom Handlowy S.A. skupiał w jednym miejscu sklepy internetowe o różnych profilach handlowych. Działalność skoncentrowana była na prowadzeniu sprzedaży zróżnicowanych produktów w różnorodnych kategoriach, czyli kontynuowaniu tradycji stacjonarnych domów handlowych w nowoczesnej, internetowej formie. Całość procesów biznesowych obsługiwana była przez unikalny system Extended Sites, umożliwiający szybkie uruchamianie platformy sprzedażowej partnerom biznesowym, oraz dostarczaniu unikalnych rozwiązań IT, logistyki, magazynu oraz kontentu i programów lojalnościowych.

Działalność e-commerce została przez spółką zawieszona w 2014 roku i obecnie spółka przygotowuje się do wdrożenia działalności z zakresu robót budowlanych.

Zarząd

  • Marcin Kozłowski
  • Robert Mikulski

Rada Nadzorcza

  • Jerzy Bednarek
  • Konrad Paduch
  • Adam Gbiorczyk
  • Mariusz Szałagan

Dokumenty spółki

Raporty bieżące i okresowe

ESPI/EBI

14-08-2018 15:01:26 | Kwartalny | EBI | 13/2018

Zarząd IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 roku, (drugi kwartał 2018 roku)

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

31-07-2018 09:30:30 | Bieżący | EBI | 12/2018

Zarząd spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji Emitenta serii K przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 22.732 akcji serii K na podstawie uchwały nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 9 lipca 2018 roku. więcej

10-07-2018 14:13:56 | Bieżący | EBI | 11/2018

Zarząd IDH S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 9 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
Pana Łukasza Bartczaka,
Pana Rafała Abratańskiego,
Pana Dariusza Dukaczewskiego,  więcej

10-07-2018 14:10:18 | Bieżący | EBI | 10/2018

Zarząd IDH S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady. więcej

17-06-2018 09:37:14 | Bieżący | EBI | 9/2018

Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. więcej

17-06-2018 09:33:09 | Bieżący | ESPI | 3/2018

RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Data: 2018-06-17

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA 

więcej

13-06-2018 16:25:20 | Bieżący | EBI | 8/2018

Zarząd spółki IDH S.A. niniejszym informuje o zmianie terminu ZWZA Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. godz. 10:00, na dzień 9 lipca 2018 r. godz. 10:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki IDH S.A., odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103, 02-009 Warszawa w dniu 9 lipca 2018 roku o godzinie 10:00.

Uzasadnienie zmiany terminu ZWZA spółki IDH S.A.: więcej

13-06-2018 16:19:14 | Bieżący | ESPI | 2/2018

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia wraz z projektami uchwał.

Data: 2018-06-13

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA 

więcej

02-06-2018 13:23:13 | Bieżący | EBI | 6/2018

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44, 00-764 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości „Spółka”, informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na 29 czerwca 2018 roku (piątek), na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103 w Warszawie (02-009). więcej

02-06-2018 13:14:44 | Bieżący | ESPI | 1/2018

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

Data: 2018-06-02

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA

więcej

Zarząd IDH S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu roczne sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

Zarząd emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

Zarząd Spółki IDH S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §31 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1/4/2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Wybranym biegłym rewidentem jest Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wańkowicza 1 lok. 21, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3699. więcej 

14-02-2018 08:22:41 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

23-01-2018 13:40:51 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 roku;
• raport roczny za 2017 r. – 31 maja 2018 roku; 
• raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 roku. więcej

Akcjonariat

Kapitalizacja:17 607 772,68
Liczba akcji:1 760 777 268
Liczba głosów na WZA:1 760 777 268
Kapitał akcyjny:88 038 863,40
Cena nominalna akcji:0,05
Rozwodniona liczba akcji:
Nazwa             Liczba akcjiLiczba głosów
Leśniak-Paduch, Sylwia         1 167 185 136 (66,29%)1 167 185 136 (66,29%)

Inkubator Technologiczny Silva S.A.

        165 854 100 (9,42%)165 854 100 (9,42%)
pozostali 427 738 032 (24,29%)427 738 032 (24,29%)

Inkubator Technologiczny Silva S.A.

Walne zgromadzenia

9/07/2018

Protokół z walnego zgromadzenia

Kontakt

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

T: +48 22 112-07-54

Email: biuro@idhsa.pl

ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44,
00-764 Warszawa

© 2018 IDH DEVELOPMENT S.A. wszystkie prawa zastrzeżone