Najlepsi specjaliści w dziedzinie projektowania

i wdrażania nietypowych rozwiązań biznesowych

O spółce

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka IDH S.A prowadzi działalność w ramach dwóch linii beznesów—badań dla nauki oraz e-commerce—wynikających z faktu połączenia społek Index Coperncus International S.A. oraz spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.

Działania badawczo rozwojowe realizowane są za pomocą produktów informatycznych

 IC Scientist

 IC Institutions

 IC Journals Master List

 IC Publishers Panel

Profil e-commerce skupia prace informatyczne nad rozwojem platformy Extended Sites umożliwiającej zarządzanie nie ograniczoną ilością e-sklepów bazując na wspólnej gospoarca mgazynowo-logistycznej oraz wspólnej platformie księgowości. System Extended Sites jest unikalnym systemem wspiarającym monetyzowanie ruchu w serwisach, oraz uzupełnianiu w kontent partnerskich programów lojalnosciowych.

HISTORIA SPÓŁKI

Spółka IDH S.A. ( dawniej jako Index Copernicus International ) istnieje od 1995 roku. Pierwszym obszarem działalności Spółki było wydawanie czasopisma naukowego z zakresu medycyny klinicznej. W 2006 roku po stworzeniu serwisu Index Copernicus™ (IC) w oparciu o algorytmy, metodologię oraz rozwiązania analityczne, objęte ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych, Spółka udostępniła system użytkownikom na całym świecie. Obecnie w IC, który stał się platformą globalnej współpracy naukowej w formie informacyjno-społecznościowego portalu zarejestrowanych jest blisko 300 tys. profili naukowców. Dzięki modułowi IC Scientists, będącemu częścią serwisu IC, naukowcy z całego świata reprezentujący branże SMT (Science, Technology, Medicine) mają możliwość publikacji swoich prac naukowych i poddawanie ich ocenie grona pozostałych użytkowników. W 2007 roku Spółka wprowadziła platformę VRG zintegrowaną z IC Scientists do wykorzystywania we współpracy z międzynarodowym i koncernami farmaceutycznymi do prowadzenia badań klinicznych leków w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka ma podpisaną umowę z firmą Beijing Guideline, która ma wyłączność na ocenę wartości naukowej uczonych w Chinach. Przynależność do indeksu jest bezpłatna. Kosztuje natomiast obecność w wirtualnej grupie badawczej (100 euro rocznie za osobę) oraz analiza potencjału naukowego danej instytucji.

Na przełomie roku 2011 i 2012 społka Index Copernicus Internatiolan wskutek odwortengo przejęcia udziałowego, połączyła swoją linię biznesu ze społką Internetowy Dom Handlowy S.A. przyjmując nazwę IDH

Internetowy Dom Handlowy S.A. jest spółką, która skupia w jednym miejscu sklepy internetowe o różnych profilach handlowych. Działalność Internetowego Domu Handlowego S.A. skoncentrowana jest na prowadzeniu sprzedaży zróżnicowanych produktów w różnorodnych kategoriach, czyli kontynuowaniu tradycji stacjonarnych domów handlowych w nowoczesnej, internetowej formie. Całość procesów bieznesowych obsługiwanych jest przez uinikalny sysytem Extended Sites, umożliwiający szybkie uruchaminie platform sprzedażowych patnerom biznesowym, oraz dostarczaniu rozwiązań IT oraz kontentu dla programów lojalnosciowych.

Zarząd

  • Robert Mikulski

Rada Nadzorcza

  • Jerzy Bednarek
  • Barbara Sissons
  • Konrad Paduch
  • Adam Gbiorczyk
  • Mariusz Szałagan

Dokumenty spółki

Raporty bieżące i okresowe

ESPI/EBI

14-08-2018 15:01:26 | Kwartalny | EBI | 13/2018

Zarząd IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 roku, (drugi kwartał 2018 roku)

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

31-07-2018 09:30:30 | Bieżący | EBI | 12/2018

Zarząd spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji Emitenta serii K przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 22.732 akcji serii K na podstawie uchwały nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 9 lipca 2018 roku. więcej

10-07-2018 14:13:56 | Bieżący | EBI | 11/2018

Zarząd IDH S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 9 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
Pana Łukasza Bartczaka,
Pana Rafała Abratańskiego,
Pana Dariusza Dukaczewskiego,  więcej

10-07-2018 14:10:18 | Bieżący | EBI | 10/2018

Zarząd IDH S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady. więcej

17-06-2018 09:37:14 | Bieżący | EBI | 9/2018

Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. więcej

17-06-2018 09:33:09 | Bieżący | ESPI | 3/2018

RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Data: 2018-06-17

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA 

więcej

13-06-2018 16:25:20 | Bieżący | EBI | 8/2018

Zarząd spółki IDH S.A. niniejszym informuje o zmianie terminu ZWZA Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. godz. 10:00, na dzień 9 lipca 2018 r. godz. 10:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki IDH S.A., odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103, 02-009 Warszawa w dniu 9 lipca 2018 roku o godzinie 10:00.

Uzasadnienie zmiany terminu ZWZA spółki IDH S.A.: więcej

13-06-2018 16:19:14 | Bieżący | ESPI | 2/2018

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia wraz z projektami uchwał.

Data: 2018-06-13

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA 

więcej

02-06-2018 13:23:13 | Bieżący | EBI | 6/2018

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44, 00-764 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości „Spółka”, informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na 29 czerwca 2018 roku (piątek), na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103 w Warszawie (02-009). więcej

02-06-2018 13:14:44 | Bieżący | ESPI | 1/2018

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

Data: 2018-06-02

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA

więcej

Zarząd IDH S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu roczne sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

Zarząd emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

Zarząd Spółki IDH S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §31 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1/4/2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Wybranym biegłym rewidentem jest Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wańkowicza 1 lok. 21, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3699. więcej 

14-02-2018 08:22:41 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. więcej

23-01-2018 13:40:51 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 roku;
• raport roczny za 2017 r. – 31 maja 2018 roku; 
• raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 roku. więcej

Akcjonariat

Kapitalizacja:17 607 772,68Liczba dużych akcjonariuszy:2
Liczba akcji:1 760 777 268Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:1 402 204 136
Liczba głosów na WZA:1 760 777 268Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:79,64%
Kapitał akcyjny:88 038 863,40Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:1 402 204 136
Cena nominalna akcji:0,05Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:79,64%
Rozwodniona liczba akcji:Free float:20,36%
NazwaUwagiLiczba akcjiLiczba głosówData zmianyUdziały w innych spółkach
Leśniak-Paduch, Sylwia1 167 185 136 (66,29%)1 167 185 136 (66,29%)2017-04-27
B.A.C.D. SAwraz z Idea Y FIZ AN235 019 000 (13,34%)235 019 000 (13,34%)2011-11-17SCG, BAC
OpisData WZAEmisjaCena nominalnaCena emisyjnaKapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł)Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H i I1 122 861 200
0,00
0,050,001 200 619 580
60 030 979,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-27
zmiana firmy z Index Copernicus International SA na IDH SA0
0,00
0,000,000
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-04
podwyższenie kapitału seria J560 157 688
0,00
0,050,001 760 777 268
88 038 863,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-27
seria D2 900 000
0,00
1,000,006 050 000
6 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A – przekształcenie sp. z o.o. w SA2007-08-031 050 000
1 050 000,00
1,001,001 050 000
1 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2007-10-16
seria B2007-08-031 100 000
0,00
1,000,002 150 000
2 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2007-10-16
seria C – subskrypcja prywatna2007-10-291 000 000
1 000 000,00
1,001,003 150 000
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2007-12-04
seria E – subskrypcja prywatna2007-11-09361 420
596 343,00
1,001,656 411 420
6 411 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2008-02-05
konwersja akcji D2008-06-302 900 000
0,00
0,000,000
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-11
seria G – prawo poboru 2:12008-09-30964 418
964 418,00
1,001,007 775 838
7 775 838,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-16
seria H – subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C2008-09-30500 000
0,00
1,000,000
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F – subskrypcja prywatna2008-09-30400 000
0,00
1,000,006 811 420
6 811 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-16
seria I – subskrypcja prywatna2011-01-181 281 706 820
64 085 341,00
0,050,050
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H – subskrypcja prywatna2011-01-1877 758 380
3 887 919,00
0,050,050
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:102011-01-180
0,00
0,100,0077 758 380
7 775 838,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-21
scalenie akcji 2:12011-06-200
0,00
0,050,0077 758 380
3 887 919,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-27
seria J – subskrypcja prywatna2011-12-13850 000 000
42 500 000,00
0,050,050
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L – subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału2014-04-302 641 165 902
52 823 318,04
0,020,020
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IDH SA na ElementLife SA2014-04-300
0,00
0,000,000
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K – subskrypcja prywatna2018-07-0922 732
1 136,60
0,020,050
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
NazwaUwagiLiczba akcjiProcent akcjiLiczba głosówProcent głosówData operacji
China Trading House sp. z o.o.0(-1 167 037 756)0,00(-66,28)0(-1 167 037 756)0,00(-66,28)2017-04-27
Green Pear SA0(-1 166 287 656)0,00(-66,24)0(-1 166 287 656)0,00(-66,24)2016-12-23
China Trading House sp. z o.o.1 167 037 75666,281 167 037 75666,282016-12-23
Towarzystwo Finansowe Mibrok sp. z o.o.1 166 287 65666,24(0,24)1 166 287 65666,24(0,24)2016-08-23
4 Better Life SA0(-1 166 287 656)0,00(-66,00)0(-1 166 287 656)0,00(-66,00)2016-08-23
Towarzystwo Finansowe Mibrok sp. z o.o.1 166 287 65666,00(66,00)1 166 287 65666,00(66,00)2016-08-18
Towarzystwo Finansowe Mibrok sp. z o.o.00,0000,002016-08-18
Green Pear SA1 166 287 65666,241 166 287 65666,242016-08-18
PMPG Polskie Media SA87 862 786(-7 571 634)4,99(-0,43)87 862 786(-7 571 634)4,99(-0,43)2016-05-19
4 Better Life SA1 166 287 65666,00(-0,24)1 166 287 65666,00(-0,24)2016-04-08
4 Better Life SA1 166 287 656(39 735 108)66,24(2,26)1 166 287 656(39 735 108)66,24(2,26)2016-04-08
4 Better Life SA1 126 552 548(235 019 000)63,98(13,35)1 126 552 548(235 019 000)63,98(13,35)2016-02-22
IDM SA w upadłości układowej39 735 108(-319 825 656)2,26(-18,16)39 735 108(-319 825 656)2,26(-18,16)2016-02-09
4 Better Life SA891 533 548(314 321 204)50,63(17,85)891 533 548(314 321 204)50,63(17,85)2016-02-09
Netmedium Capital sp. z o.o.0(-537 212 344)0,00(-30,51)0(-537 212 344)0,00(-30,51)2015-10-27
4 Better Life SA577 212 34432,78577 212 34432,782015-10-27
SYNERGA.fund SAwraz ze spółkami zależnymi399 718 000(137 494 344)22,70(7,81)399 718 000(137 494 344)22,70(7,81)2014-03-31
SYNERGA.fund SAwraz ze spółkami zależnymi262 223 656(-274 988 688)14,89(-15,62)262 223 656(-274 988 688)14,89(-15,62)2014-03-31
Netmedium Capital sp. z o.o.537 212 34430,51537 212 34430,512014-03-31
PMPG Polskie Media SA95 434 420(13 328 910)5,42(1,42)95 434 420(13 328 910)5,42(1,42)2014-02-14
IDM SA w upadłości układowej359 560 764(-88 885 422)20,42(-5,04)359 560 764(-88 885 422)20,42(-5,04)2013-11-05
SYNERGA.fund SA537 212 34430,51(0,52)537 212 34430,51(0,52)2013-10-15
SYNERGA.fund SAwraz ze spółkami zależnymi537 212 34429,99(-0,52)537 212 34429,99(-0,52)2013-10-15
SYNERGA.fund SAwraz ze spółkami zależnymi537 212 344(97 012 320)30,51(5,51)537 212 344(97 012 320)30,51(5,51)2013-10-15
IDM SA w upadłości układowej448 446 186(80 986 298)25,46(4,60)448 446 186(80 986 298)25,46(4,60)2013-06-07
SYNERGA.fund SAwraz ze spółkami zależnymi440 200 024(399 718 000)25,00(22,71)440 200 024(399 718 000)25,00(22,71)2013-05-13
SYNERGA.fund SA40 482 024(-481 382 582)2,29(-27,34)40 482 024(-481 382 582)2,29(-27,34)2013-05-13
SYNERGA.fund SAwraz ze spółkami zależnymi521 864 606(-165 854 115)29,63(-9,42)521 864 606(-165 854 115)29,63(-9,42)2012-12-21
SYNERGA.fund SAwraz ze spółkami zależnymi687 718 72139,05687 718 72139,052012-10-30
Silva SAwraz z podmiotem zależnym Silva Capital sp. z o.o.0(-599 936 675)0,00(-34,00)0(-599 936 675)0,00(-34,00)2012-10-30
Mamrowicz Piotr0(-103 000 000)0,00(-8,57)0(-103 000 000)0,00(-8,57)2012-10-30
Silva SAwraz z podmiotem zależnym Silva Capital sp. z o.o.599 936 675(360 000)34,00(-0,05)599 936 675(360 000)34,00(-0,05)2012-09-07
Silva SAwraz z podmiotem zależnym Silva Capital sp. z o.o.599 576 675(-360 000)34,05(-0,02)599 576 675(-360 000)34,05(-0,02)2012-09-07
Achiliawood Management Ltd.0(-434 082 560)0,00(-24,65)0(-434 082 560)0,00(-24,65)2012-05-22
Silva SA599 936 675(434 082 560)34,07(20,26)599 936 675(434 082 560)34,07(20,26)2012-05-21
Achiliawood Management Ltd.434 082 56024,65(24,65)434 082 56024,65(24,65)2012-05-16
IDM SA w upadłości układowej367 459 888(40 436 777)20,86(-6,37)367 459 888(40 436 777)20,86(-6,37)2012-05-14
IDM SA w upadłości układowej327 023 11127,23(8,66)327 023 11127,23(8,66)2012-03-16
IDM SA w upadłości układowej327 023 111(130 253 490)18,57(2,19)327 023 111(130 253 490)18,57(2,19)2012-03-16
IDM SA w upadłości układowej196 769 621(81 260)16,38196 769 621(81 260)16,382012-03-15
Achiliawood Management Ltd.0(-106 822 110)0,00(-8,89)0(-106 822 110)0,00(-8,89)2012-01-04
Achiliawood Management Ltd.106 822 110(6 822 110)8,89(0,57)106 822 110(6 822 110)8,89(0,57)2012-01-03
Silva SA165 854 11513,81(4,40)165 854 11513,81(4,40)2011-12-30
Silva SA165 854 115(-130 000 000)9,41(-15,23)165 854 115(-130 000 000)9,41(-15,23)2011-12-30
Silva SA295 854 115(115 062 110)24,64(9,59)295 854 115(115 062 110)24,64(9,59)2011-12-29
PMA Consulting sp.zo.o.0(-103 000 000)0,00(-8,57)0(-103 000 000)0,00(-8,57)2011-12-08
Mamrowicz Piotr103 000 0008,57(2,73)103 000 0008,57(2,73)2011-12-08
Mamrowicz Piotr103 000 0005,84103 000 0005,842011-12-08
IDM SA w upadłości układowej196 688 361(-235 019 000)16,38(-19,57)196 688 361(-235 019 000)16,38(-19,57)2011-11-17
B.A.C.D. SAwraz z Idea Y FIZ AN235 019 00019,57235 019 00019,572011-11-17
IDM SA w upadłości układowejprzez eFund sp. zo.o.431 707 361(177 874 360)35,95(14,81)431 707 361(177 874 360)35,95(14,81)2011-11-16
Silva SA180 792 00515,05180 792 00515,052011-11-08
PMA Consulting sp.zo.o.103 000 0008,57103 000 0008,572011-11-08
IDM SA w upadłości układowejprzez eFund sp. zo.o.253 833 001(253 533 001)21,14(17,29)253 833 001(253 533 001)21,14(17,29)2011-11-08
Achiliawood Management Ltd.100 000 0008,32100 000 0008,322011-11-04
eFund sp. z o.o.235 019 00019,00(-0,57)235 019 00019,00(-0,57)2011-11-03
eFund sp. z o.o.235 019 00019,57235 019 00019,572011-11-03
PMPG Polskie Media SA82 105 5104,00(-2,83)82 105 5104,00(-2,83)2011-10-28
PMPG Polskie Media SA82 105 5106,83(2,17)82 105 5106,83(2,17)2011-10-28
PMPG Polskie Media SA82 105 510(80 088 609)4,66(-21,27)82 105 510(80 088 609)4,66(-21,27)2011-10-28
Ogółem1 200 619 580(1 192 843 742)01 200 619 580(1 192 843 742)02011-10-27
Kroczyński Przemysław5 100 0006,55(6,13)5 100 0006,55(6,13)2011-05-13
Kroczyński Przemysław5 100 0000,42(0,14)5 100 0000,42(0,14)2011-05-13
Kroczyński Przemysław5 100 0000,285 100 0000,282011-05-13
IDM SA w upadłości układowej300 000(-90 000)3,85(-1,16)300 000(-90 000)3,85(-1,16)2011-04-11
PMPG Polskie Media SA2 016 901(-18 152 109)25,932 016 901(-18 152 109)25,932010-09-30
PMPG Polskie Media SA20 169 01025,93(24,26)20 169 01025,93(24,26)2010-09-30
PMPG Polskie Media SA20 169 010(18 024 109)1,67(-25,91)20 169 010(18 027 109)1,67(-25,87)2010-09-30
IDM SA w upadłości układowej390 0005,01390 0005,012010-09-06
Jaworski, Wiesław Franciszek375 000(-25 000)4,82(-0,32)375 000(-25 000)4,82(-0,32)2010-08-04
Jaworski, Wiesław Franciszek400 000(-345 309)5,14(-4,44)400 000(-345 309)5,14(-4,44)2010-08-03
Jaworski, Wiesław Franciszek745 309(-34 691)9,58(-0,45)745 309(-34 691)9,58(-0,45)2010-06-29
Jaworski, Wiesław Franciszek780 000(-316 987)10,03(-4,07)780 000(-316 987)10,03(-4,07)2010-06-28
Jaworski, Wiesław Franciszek1 096 987(95 487)14,10(1,23)1 096 987(95 487)14,10(1,23)2010-02-18
Jaworski, Wiesław Franciszek1 001 500(46 260)12,87(0,59)1 001 500(46 260)12,87(0,59)2010-02-15
Jaworski, Wiesław Franciszek955 240(5 000)12,28(0,06)955 240(5 000)12,28(0,06)2010-02-10
Jaworski, Wiesław Franciszek950 240(486 650)12,22(6,26)950 240(486 650)12,22(6,26)2010-02-04
Stefano George0(-565 000)0,00(-7,26)0(-565 000)0,00(-7,26)2010-02-03
Stefano George565 000(-385 000)7,26(-4,95)565 000(-385 000)7,26(-4,95)2010-02-02
Jaworski, Wiesław Franciszek463 590(63 590)5,96(0,82)463 590(63 590)5,96(0,82)2010-01-26
Jaworski, Wiesław Franciszek400 000(132 204)5,14(1,70)400 000(132 204)5,14(1,70)2010-01-22
Jaworski, Wiesław Franciszek267 7963,44267 7963,442010-01-21
PMPG Polskie Media SA2 144 90127,582 141 901(-3 000)27,54(-0,04)2010-01-20
PMPG Polskie Media SA2 144 901(-695 527)27,58(-8,94)2 144 901(-695 527)27,58(-8,94)2010-01-20
Graczyński Marek0(-905 000)0,00(-11,63)0(-905 000)0,00(-11,63)2010-01-12
Graczyński Marek905 000(-50 000)11,63(-0,65)905 000(-50 000)11,63(-0,65)2010-01-11
Nowosad, Cezary Przemysław350 000(-40 000)4,50(-0,51)350 000(-40 000)4,50(-0,51)2009-12-22
Nowosad, Cezary Przemysław390 000(-120 000)5,01(-1,54)390 000(-120 000)5,01(-1,54)2009-12-21
Capital Investment Group Sp. z o.o.337 700(-62 300)4,34(-0,80)337 700(-62 300)4,34(-0,80)2009-12-15
Capital Investment Group Sp. z o.o.400 000(-171 654)5,14(-2,21)400 000(-171 654)5,14(-2,21)2009-12-02
Capital Investment Group Sp. z o.o.571 654(-297 346)7,35(-3,82)571 654(-297 346)7,35(-3,82)2009-11-06
Przemysław Leśniewski238 728(-150 330)3,07(-1,93)238 728(-150 330)3,07(-1,93)2009-08-31
Przemysław Leśniewski389 058(-36 704)5,00(-0,47)389 058(-36 704)5,00(-0,47)2009-08-24
Stefano George950 000(-265 000)12,21(-3,41)950 000(-265 000)12,21(-3,41)2009-06-30
PMPG Polskie Media SA2 840 428(1 270 428)36,52(16,33)2 840 428(1 270 428)36,52(16,33)2009-06-30
Leśnodorski Bogusławwraz z Capital Investment Group sp. z o.o.869 00011,17(11,17)869 00011,17(11,17)2009-06-30
Leśnodorski Bogusławwraz z Capital Investment Group sp. z o.o.0(-956 000)0,00(-12,29)0(-956 000)0,00(-12,29)2009-06-30
Capital Investment Group Sp. z o.o.869 00011,17(11,17)869 00011,17(11,17)2009-06-30
Przemysław Leśniewski425 7625,47425 7625,472009-06-26
Stefano George1 215 00015,62(-3,33)1 215 00015,62(-3,33)2009-04-16
PMPG Polskie Media SA1 570 00020,19(-4,29)1 570 00020,19(3,33)2009-04-16
Ogółem7 775 838(-69 982 542)07 775 838(-69 982 542)02009-04-16
Ogółem77 758 380(71 346 960)077 758 380(71 346 960)02009-04-16
Nowosad, Cezary Przemysław510 000(75 000)6,55(0,96)510 000(75 000)6,55(0,96)2009-04-16
Nowosad, Cezary Przemysław435 000(-75 000)5,59(-2,36)435 000(-75 000)5,59(0,12)2009-04-16
Leśnodorski Bogusławwraz z Capital Investment Group sp. z o.o.956 00012,29(-2,62)956 00012,29(2,03)2009-04-16
Graczyński Marek955 00012,28(-2,61)955 00012,28(2,03)2009-04-16
Garus Stefan30 0000,4630 0000,32(-0,14)2008-11-14
Graczyński Marek955 000(-920 000)14,89(-14,35)955 000(-920 000)10,25(-9,88)2008-09-30
Nowosad, Cezary Przemysław510 000(75 000)7,95(1,17)510 000(75 000)5,47(0,80)2008-09-23
Leśnodorski Bogusławwraz z Capital Investment Group sp. z o.o.956 000(75 000)14,91(1,17)956 000(75 000)10,26(0,80)2008-09-23
PMPG Polskie Media SA1 570 00024,481 570 00016,86(-7,62)2008-09-22
Nowosad, Cezary Przemysław435 000(75 000)6,78(1,17)435 000(75 000)4,67(0,81)2008-09-16
Leśnodorski Bogusławwraz z Capital Investment Group sp. z o.o.881 000(74 500)13,74(1,17)881 000(74 500)9,46(0,80)2008-09-16
Graczyński Marek1 875 000(920 000)29,24(14,35)1 875 000(920 000)20,13(5,24)2008-09-16
Capital Investment Group Sp. z o.o.0(-629 000)0,00(-9,81)0(-629 000)0,00(-6,75)2008-09-16
Nowosad, Cezary Przemysław360 000(-150 000)5,61(-2,34)360 000(-150 000)3,86(-4,09)2008-09-15
Leśnodorski Bogusław806 500(-149 500)12,57(-2,34)806 500(-149 500)8,66(-6,25)2008-09-15
Stefano George1 215 00018,951 215 00018,95(5,91)2008-09-11
PMPG Polskie Media SA1 570 00024,481 570 00024,482008-09-11
Ogółem6 411 42006 411 420(-2 900 000)02008-09-11
Nowosad, Cezary Przemysław510 0007,95510 0007,952008-09-11
Leśnodorski Bogusławwraz z Capital Investment Group sp. z o.o.956 00014,91956 00014,912008-09-11
Graczyński Marek955 000(-1 070 000)14,89(-16,69)955 000(-2 710 000)14,89(-24,47)2008-09-11
Garus Stefan30 0000,4630 0000,462008-09-11
Stefano George1 215 00018,951 215 000(-1 000 000)13,04(-10,75)2008-08-29
Stefano George1 215 00018,952 215 00023,792008-02-05
Ogółem6 411 42009 311 42002008-02-05
Graczyński Marek2 025 00031,583 665 00039,362008-02-05
Capital Investment Group Sp. z o.o.629 0009,81629 0006,752008-02-05
Data operacjiRodzaj operacjiKomentarz
2011-03-08Split1:10
2008-10-23Prawo poboru2:1

Walne zgromadzenia

Informacje na temat walnych zgromadzeń będą uaktualnione wkrótce

Informacje na temat walnych zgromadzeń będą uaktualnione wkrótce

Kontakt

T: +48 22 112-07-54

Email: biuro@idhsa.pl

ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44,
00-764 Warszawa