Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału, zmiany nazwy, scalenia akcji, obniżenia kapitału IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 16-10-2018 14:58:27 | Bieżący | EBI | 18/2018

Zarząd IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 15 października 2018 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 11 października 2018 r. wpisu następujących zmian, które zostały uchwalone na podstawie podjętych uchwał w dniu 9 lipca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Uchwały nr 31/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku.
Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmieniła się nazw spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A.

Uchwały nr 3/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku.
Na podstawie dokonanego wpisu w KRS została zarejestrowana emisja akcji serii K w ilości akcji 22.732 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwie) akcje, podwyższając kapitał do kwoty 88.040.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych)

Uchwały nr 4/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku.
Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmienia się wartość nominalną akcji Spółki IDH S.A. na 40,00 zł (czterdzieści złoty zero groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 1.760.800.000 (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) do liczby 2.201.000 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Scalenie akcji nastąpi w stosunku 800:1, to jest 800 (osiemset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złoty). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym zostanie zawarta umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złoty). Uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku. Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje serii A1. 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podejmie działania mające na celu dokonanie scalenia akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W związku z tym akcjonariusze zobowiązani są do dostosowania stanów posiadania akcji na ich rachunkach papierów wartościowych i ewentualnie rachunkach zbiorczych w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach w dniu referencyjnym stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby 800, odpowiednio stosuje się do akcji niezdematerializowanych. Dzień referencyjny zostanie podany w odrębnym raporcie. Należy mieć przy tym na uwadze, że od trzeciego dnia sesyjnego (włącznie) przed dniem referencyjnym obrót akcjami Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect będzie zawieszony.

Uchwały nr 5/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku.
Na podstawie dokonanego wpisu w KRS obniża się kapitał zakładowy spółki z kwoty 88.040.000,00 (osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złoty) do kwoty 110.050,00 zł (sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złoty), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 40,00 zł (czterdzieści złoty) do kwoty 0,05 (pięć groszy) każda.
Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, został dokonany wpis w KRS dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) o kwotę 500.000,00 zł to jest z kwoty 110.050,00 zł (sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złoty), do kwoty 610.050,00 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złoty).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz w § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”).

  • Robert Mikulski – wiceprezes zarządu