Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza IDH S.A. (PLICI0000010) 17-06-2018 09:33:09 | Bieżący | ESPI | 3/2018

RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Data: 2018-06-17

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32018
Data sporządzenia:2018-06-17
Skrócona nazwa emitenta
IDH S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd IDH S.A. _dalej „Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _”NWZ”_ zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A.. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K.
7.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji Spółki.
8.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczak
19.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego
20.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka
21.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego
22.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch
23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
25.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
26.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________.
28.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
29.Wolne wnioski.
30.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: 
– uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
– projekty uchwał uzupełniony o projekt uchwały z porządku obrad nr 28;
– formularz – instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku pozostają bez zmian.
Załączniki
PlikOpis
IDH_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_9_07_2018.pdf
IDH_Projekty_Uchwal_ZWZA_9.07.2018.pdf
IDH_pelnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZA_9.07.2018.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-764Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Jana III Sobieskiego 10444
_ulica__numer_
22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpisIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH S.A.
TytulWprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod00-764
MiastoWarszawa
UlicaJana III Sobieskiego 104
Nr44
Tel.22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2018-06-17
Rok biezacy2018
Numer3
adres wwwwww.idhsa.pl