Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 17-06-2018 09:37:14 | Bieżący | EBI | 9/2018

Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A..

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczak
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________.
28. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
29. Wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: 
– uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
– projekty uchwał uzupełniony o projekt uchwały z porządku obrad nr 28;
– formularz – instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_9_07_2018

IDH_Projekty_Uchwał_ZWZA_9.07.2018

IDH_pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZA_9.07.2018