Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok 2017. IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) <br/> 20-04-2018 11:12:50 | Bieżący | EBI | 3/2018

Zarząd Spółki IDH S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §31 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1/4/2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Wybranym biegłym rewidentem jest Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wańkowicza 1 lok. 21, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3699.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.