Zakończenie subskrypcji akcji serii B1 IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 20-09-2018 14:29:28 | Bieżący | EBI | 14/2018

Zarząd spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji Emitenta serii B1 przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 10.000.000 akcji serii B1 na podstawie uchwały nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 9 lipca 2018 roku.

Emitent, przekazuje poniżej informacje wymagane przepisem § 4 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 lipca 2018 roku
Data zakończenia subskrypcji: 20 września 2018 roku
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Seria B1: 10.000.000 akcji
4) Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Objętych zostało 10.000.000 akcji serii B1
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii B1 były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą:
Emisja akcji serii B1 została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii B1 jednemu inwestorowi. 
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Emitent zawarł umowę objęcia akcji z 1 podmiotem
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji: 0,00 zł, w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: brak
b) Wynagrodzenia subemitentów: brak
c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak
d) Promocja oferty: brak
e) Inne koszty: brak

  • Robert Mikulski – Wiceprezes zarządu