Zakończenie subskrypcji akcji serii K IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 31-07-2018 09:30:30 | Bieżący | EBI | 12/2018

Zarząd spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji Emitenta serii K przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 22.732 akcji serii K na podstawie uchwały nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 9 lipca 2018 roku.

Emitent, przekazuje poniżej informacje wymagane przepisem § 4 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 lipca 2018 roku
Data zakończenia subskrypcji: 31 lipca 2018 roku
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Seria K: 22.732 akcji
4) Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Objętych zostało 22.732 akcji serii H
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii K były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą:
Emisje akcji serii K została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii K jednemu inwestorowi. 
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Emitent zawarł umowę objęcia akcji z 1 podmiotem
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji: 0,00 zł, w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: brak
b) Wynagrodzenia subemitentów: brak
c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak
d) Promocja oferty: brak
e) Inne koszty: brak

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu