Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 5 listopada 2018 roku. IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 05-10-2018 10:46:17 | Bieżący | ESPI | 5/2018 | EBI | 17/2018

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44, 00-764 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości „Spółka”, informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na 5 listopada 2018 roku (poniedziałek), na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103 w Warszawie (02-009).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes zarządu


Załączniki:

IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZA_5_11_2018

IDH_Projekty_Uchwał_NWZA_5.11.2018

IDH_pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZA_5.11.2018

IDH_akcjonariat_na_dzień_ogłoszenia_o_zwołaniu_NWZA_w_dniu_5.10.2018