Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019 IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 24-05-2019 14:41:47 | Bieżący | EBI | 7/2019

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §31 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1/5/2019 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018 i 2019.

Wybranym biegłym rewidentem jest Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wańkowicza 1 lok. 21, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3699.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu