Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 roku. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 01-06-2019 18:20:27 | Bieżący | EBI | 9/2019

Zarząd IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 011274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680.

Informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na 28 czerwca 2019 roku (piątek), na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103 w Warszawie (02-009).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_28_06_2019.pdf

IDH_Projekty_Uchwał_ZWZA_28 06 2019.pdf

IDH_pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZA_28 06 2019.pdf

IDH_akcjonariat_na_dzień_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZA_w_dniu_1 06 2019.pdf