Rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego spółki IDH Development SA za 2019 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 12-05-2020 12:05:27 | Bieżący | EBI | 3/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019 informuje, że w dniu 11 maja 2020 r., za porozumieniem stron nastąpiło rozwiązanie umowy z dnia 24 maja 2019 roku („Umowa”) zawartej w związku z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, pomiędzy Emitentem a Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wańkowicza 1 lok. 21, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3699.

Przyczyną rozwiązania Umowy był brak porozumienia stron w sprawie ustalenia finalnego poziomu ceny za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019.

W najbliższych dniach Rada Nadzorcza Spółki dokona wyboru nowego podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu