Korekta raportu okresowego nr 2/2020 z dnia 14.02.2020 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2019 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 25-06-2020 10:13:39 | Kwartalny | EBI | 6/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2019 roku (‘Raport”), w pkt. IV Raportu – KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, Raport zawiera zawyżone cyfry w zakresie podanych wartości w wybranych pozycjach tabeli Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raportu_okresowego_za 4Q_2019_IDH_tabele.pdf