Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020 IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 26-05-2020 14:17:12 | Bieżący | EBI | 5/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26 maja 2020 r. została zawarta Umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/5/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka ALFA Audit & Advisory Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3811. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu