Raport roczny za 2019 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 29-07-2020 13:42:19 | Roczny | EBI | 8/2020

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem Zarządu z działalności, sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej Emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Raport_roczny_za_2019.pdf

IDH_sprawozdanie_finansowa_za_2019.pdf

IDH_Sprawozdanie_Zarządu_za_2019r.pdf

IDH_Sprawozdanie_z_badania_biegłego_za_2019.pdf

IDH_Stanowisko_Zarządu_do_zastrzeżenia_biegłego_za_rok_2019.pdf

IDH_Stanowisko Rady Nadzorczej_do_zastrzeżenia_biegłego_za_rok_2019.pdf