Treść uchwał podjętych przez ZWZ IDH Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz zgłoszone sprzeciwy do uchwał IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 31-08-2020 13:54:35 | Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd IDH Development S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto, Emitent informuje, iż w uchwale nr 25/2020 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego oraz uchwale nr 26/2020 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego zgłoszono sprzeciwy i zażądano ich zaprotokołowania wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_protokół_ZWZ_31082020.pdf