Zawarcie ramowej umowy o współpracy IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 25-08-2020 13:30:08 | Bieżący | ESPI | 13/2020

RB-W_ASO: Zawarcie ramowej umowy o współpracy

Data: 2020-08-25

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr132020
Data sporządzenia:2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie ramowej umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 25.08.2020 roku została zawarta pomiędzy Emitentem _”IDH”_, a spółką MINUTOR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Mysłowicach _”MINUTOR”_ Ramowa umowa o współpracy _”Umowa”_. Umowa jest wynikiem zawartego w dniu 07.08.2020 roku Listu intencyjnego, o czym Emitent informował raportem bieżącym _11/2020_ w dniu 07.08.2020 roku. Celem Umowy będzie uregulowanie ustroju przyszłych umów konsorcjum, które podejmować będzie się realizacji robót budowlanych i/lub górniczych w zakładach wydobywających węgiel kamienny – koksowy na potrzeby branży hutniczej, w zakładach wydobywających rudy metali i kopaliny inne niż węgiel kamienny, w likwidowanych zakładach górniczych.
Konsorcjum, które powstanie dzięki Umowie ma być przygotowane do reakcji na zmieniający się rynek przemysłu hutniczego oraz likwidowanych zakładów górniczych. Strony zawierając Umowę dopatrują się możliwości synergii przy współpracy w związku z polityką rządów państw europejskich, której następstwem będzie pobudzania gospodarek państwowych jak i ogólnoeuropejskiej przez planowane roboty infrastrukturalne, które nie będą mogły być realizowane bez produktów _stal i inne stopy metal_ zakładów górniczych dla których będą świadczone usługi.
W celu realizacji Umowy Strony postanawiają stworzyć porozumienie, gdzie przed każdym postępowaniem przetargowym tworzyć będą konsorcjum. MINUTOR będzie pełnić funkcję lidera, IDH pełnić będzie funkcję uczestnika konsorcjum. W przypadku konieczności uzupełnienia kompetencji w ramach konsorcjum Strony będą dążyć do pozyskania ich w ramach umowy powierzenia zasobów w ostateczności strony będą podejmować decyzję o poszerzeniu składu konsorcjum o innych Wykonawców.
Lider Konsorcjum zostanie pełnomocnikiem konsorcjum, upoważnionym do reprezentowania Stron. Każdorazowo konsorcjum występować będzie jako: „Konsorcjum Firm Minutor _Lider_ oraz IDH _Uczestnik_”.
Każdorazowo schemat rozliczeń w przypadku zaangażowaniu się IDH w stopniu większym niż tylko partner finansowy Strony zawrą osobną umowę techniczną celem wypracowania sposobu realizacji robót.
Umowa obowiązywać będzie na czas 3 lat od dnia zawarcia, w tym okresie Strony postanawiają brać wspólny udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez: JSW S.A. w zakresie drążenia wyrobisk górniczych, KGHM S.A. w zakresie robót górniczych w ramach, których MINUTOR posiada kompetencje, SRK S.A. w zakresie prac związanych z likwidacją podziemnych zakładów górniczych wchodzących w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń lub podmiotów zależnych, oraz innych robót również okołobudowlanych. Strony w ramach bieżących rozmów, mogą podjąć decyzję o wspólnym złożeniu oferty do innych postępowań przetargowych, na mniejsze roboty lub innych podmiotów nie mniej składanie ofert dla innych podmiotów niż określone powyżej samodzielnie nie będzie skutkowało możliwością nałożenia jakiej kary oraz pozostaje w zgodzie wolności kreowania stosunków gospodarczych na terenie RP. Strony mogą zwolnić się wzajemnie z obowiązku wspólnego składania oferta dla podmiotów i robót określonych powyżej poprzez złożenie obustronnie podpisanego oświadczenia.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-25Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie ramowej umowy o współpracy
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2020-08-25
Rok biezacy2020
Numer13
adres wwwwww.idhsa.pl