Złożenie przez akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH przy braku legitymacji, o której mowa w art. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 22-10-2020 15:39:47 | Bieżący | EBI | 13/2020

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 8 października 2020 roku otrzymał od akcjonariusza IMPERA INVEST sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH („Żądanie”).

Żądanie nie zostało przez Spółkę uwzględnione z powodu braku legitymacji Akcjonariusza do jego złożenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 400 § 1 KSH prawo do złożenia żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zaś w żądaniu Akcjonariusz ogólną liczbę akcji ustalił na podstawie wartości scalonej, zaś przysługującą mu ilość akcji na podstawie wartości niescalonej.

Treść żądania oraz odpowiedź na żądanie stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

20201008_Żądanie_IMPERA_INVEST.pdf

20201022_Odpowiedź_na_żądanie_IMPERA_INVEST.pdf