Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 11-11-2020 12:31:55 | Bieżący | EBI | 14/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 roku dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, uchwalonych uchwałą nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu