Korekta raportu okresowego nr 2/2020 z dnia 14.02.2020 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2019 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010)| 25-11-2020 17:08:19 | Kwartalny | EBI | 16/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2019 roku, uzupełniony o następujące informacje:
1) wskazane w § 5 ust. 4.1 pkt 7 oraz pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO (opis grupy kapitałowej oraz wybranych danych finansowych podmiotów zależnych Spółki
2) prawidłową prezentację danych finansowych w ujęciu narastającym, zgodną z danymi finansowymi zamieszczonymi w raporcie rocznym za 2019 r.

Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raportu_okresowego_za 4Q_2019_IDH.pdf