Korekta raportu okresowego nr 8/2020 z dnia 29.07.2020 r. - Raport roczny za 2019 rok IDH Development SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010)| 25-11-2020 17:08:19 | Kwartalny | EBI | 17/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) przekazuje raport roczny za 2019 rok, uzupełniony o informacje wskazane w:
• § 5 ust. 6.1 pkt 8 lit. a) oraz b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO (stanowisko zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem)
• § 5 ust. 6.1 pkt 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO (opis organizacji grupy kapitałowej)

Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raport roczny za 2019 IDH.pdf