Rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego spółki IDH Development SA za 2020 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 09-12-2020 13:20:17 | Bieżący | EBI | 18/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020 informuje, że w dniu 1 grudnia 2020 r., za porozumieniem stron nastąpiło rozwiązanie umowy z dnia 26 maja 2020 roku („Umowa”) zawartej w związku z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, pomiędzy Emitentem a spółką ALFA Audit & Advisory Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („ALFA”), wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3811.

Przyczyną zawartego Porozumienia (rozwiązania Umowy) jest decyzja Spółki o przekazaniu pełnej obsługi podatkowo-księgowej do spółki ALFA od 01.01.2021 r., a co za tym idzie chęć uniknięcia formalnego konfliktu związanego z koniecznością badania zgodności i poprawności sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu