Raport roczny za 2020 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 31-05-2021 18:37:36 | Roczny | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem Zarządu z działalności, sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH Raport roczny za 2020 IDH.pdf

IDH Sprawozdanie finansowe za rok 2020.pdf

IDH Sprawozdanie Zarządu za 2020.pdf

IDH Sprawozdanie z badania SF – IDH_2020.pdf