Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz 2021 IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 21-04-2021 11:59:54 | Bieżący | EBI | 4/2021

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 kwietnia 2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Umowy z dnia 16 marca 2021 r. o badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 2/3/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i 2021.

Wybranym podmiotem jest Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3699. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu