Korekta raportu okresowego nr 2/2021 z dnia 15.02.2021 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2020 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 19-10-2021 10:45:52 | Kwartalny | EBI | 17/2021

19-10-2021 10:45:52 | Kwartalny | EBI | 17/2021

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2020 roku, uzupełniony o informacje w zakresie podania podmiotów, wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, uzupełnienia polityki rachunkowości oraz prezentacji danych finansowych – kompatybilnych z danymi finansowymi zaprezentowanymi w raporcie rocznym za 2020 rok.

Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raport_okresowy_jednostkowy_za 4Q_2020_IDH_tabele.pdf