Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) |20-09-2021 18:52:38 | Kwartalny | EBI | 15/2021

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r opublikowanego raportem EBI nr 7/2020 z dnia 29.06.2020r, wynikającą z rozbieżności pomiędzy danymi finansowymi porównywalnymi zamieszczonymi w ww. raporcie kwartalnym, a danymi finansowymi zamieszczonymi w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raport_okresowy_jednostkowy_za 1Q_2020_IDH_tabele.pdf