Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 20-09-2021 18:54:06 | Kwartalny | EBI | 16/2021

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r opublikowanego raportem EBI nr 6/2021 z dnia 14.05.2021 roku w zakresie:
Zamieszczenia w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
Uwzględnienia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wskazanych raportem bieżącym EBI nr 5/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Opis zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny rozchodów i przychodów, zapasów, kontraktów długoterminowych, ustalania rezerw, tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności, rozliczania zakupionych wierzytelności, ujmowania i wyceny instrumentów finansowych itd.
Zamieszczenia w raporcie kwartalnym Spółki informacji wymaganych postanowieniami § 5 ust. 4.1 pkt 3 oraz pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz informacji odnoszących się do udziału w ogólnej liczbie głosów w odniesieniu do spółek z grupy kapitałowej (§5 ust. 4.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO).

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raport_okresowy_jednostkowy_za 1Q_2021_IDH_tabele.pdf