Korekta raportu rocznego za 2020 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 20-09-2021 18:51:09 | Roczny | EBI | 14/2021

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego za 2020 opublikowanego raportem EBI nr 7/2021 z dnia 31.05.2021 roku w zakresie:
Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2020 r. uzupełnione informacjami o: udziałach własnych, posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach), instrumentach finansowych, kluczowych finansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki, niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

Uzupełnienie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki w treści raportu rocznego za 2020 r., zgodnie ze zmianami wskazanymi w raporcie bieżącym EBI nr 5/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zamieszczenia w treści raportu rocznego za 2020 r. informacji wymaganych postanowieniami § 5 ust. 6.1 pkt 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w odniesieniu do udziału Spółki w ogólnej liczbie głosów w spółkach zależnych Emitenta.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

KOREKTA_Raport roczny za 2020 IDH.pdf

KOREKTA_Sprawozdanie_Zarzadu_IDH_za_2020r.pdf