Raport roczny IDH Development SA w restrukturyzacji za 2021 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 28-06-2022 09:40:39 | Roczny | EBI | 6/2022

Zarząd spółki IDH Development S.A. w restrukturyzacji („Spółka, Emitent”) przekazuje raport roczny za 2021 rok, wraz z załącznikami:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2021
2) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za 2021 IDH-sig.pdf

Sprawozdanie finansowe IDH za rok 2021-sig.pdf

Sprawozdanie z badania SF – 2021_IDH.pdf

Sprawozdanie Zarządu IDH za 2021 r-sig.pdf