Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLICI0000010) | 18-05-2022 14:34:05 | Bieżący | EBI | 4/2022

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. niniejszym informuje, że termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021 ustalony na 31 maja 2022r. nie zostanie przez Spółkę dotrzymany.
Wpływ na niedotrzymanie przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego wynika z trwającego postępowania restrukturyzacyjnego Spółki oraz sytuacji geopolitycznej. Ograniczenia, w wyniku których powstały techniczne trudności ograniczające możliwości organizacyjne przełożyły się na wydłużenie czasu badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta.

Raport roczny za rok obrotowy 2021 zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego Spółki i wydaniu opinii z badania przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2022 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu