Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 27-02-2023 15:23:12 | Bieżący | ESPI | 2/2023

RB-W_ASO: Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA

Data: 2023-02-27

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22023
Data sporządzenia:2023-02-27
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 24 lutego 2023 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Okręgowego XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 1 lutego 2023 roku _”Postanowienie”_ w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie układu na skutek zażalenia jednego z Wierzycieli od Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia układu. Na mocy Postanowienia Sąd odrzucił zażalenie, co skutkuje zatwierdzeniem układu w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Spółkę, który zakłada wyodrębnienie dwóch grup wierzycieli i spłatę wierzytelności.

Treść postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu brzmi następująco:

I. zatwierdzić układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez IDH Development Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, KRS 0000290680, który, zakłada wyodrębnienie dwóch grup wierzycieli i spłatę wierzytelności na następujących warunkach:

GRUPA I wierzytelności objęte układem z mocy prawa, których kwota należności głównej nie przekracza 10 000 zł:
a. płatność 100% kwoty głównej na koniec kwartału po dacie prawomocnego zatwierdzenia
układu
b. umorzenie odsetek od wierzytelności _niezależnie od rodzaju odsetek_, wszelkich należności ubocznych oraz kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

GRUPA II wierzytelności objęte układem z mocy prawa oraz w odniesieniu do których wierzyciele rzeczowi mogą wyrazić zgodę na objęcie układem, których kwota należności głównej przekracza 10 000 zł:
a. umorzenie odsetek od wierzytelności _niezależnie od rodzaju odsetek_, wszelkich należności ubocznych oraz kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
b. konwersja całości kwot głównych wierzytelności _po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej_ na akcje na okaziciela serii C1 spółki IDH Development SA _KRS 0000290680_ według następujących warunków:
1_ suma podwyższenia kapitału zakładowego z 610 050,00 zł _sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100_ do 1 165 363,60 zł _jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 60/100_,
2_ wszystkie nowe akcje serii C1 są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela,
3_ liczba nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii C1 wynosi 11 106 272 akcji _jedenaście milionów sto sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa_,
4_ wartość nominalna jednej akcji serii C1 wynosi 0,05 zł _zero złotych pięć groszy_,
5_ cena emisyjna akcji na okaziciela serii C1 wynosić będzie 5,36 zł _pięć złotych i trzydzieści sześć groszy_, co stanowi średni kurs notowań na rynku New Connect z ostatnich 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia restrukturyzacji,
6_ wartość nominalna nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii C1 wynosi 555 313,60 zł _pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 60/100_,
7_ objęcie nowych akcji serii C1 następuje z wyłączeniem prawa poboru,
8_ nowe akcje na okaziciele serii C1 będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
9_ umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość, by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji,
10_ powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy _art.166 p.r._, z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenie tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez wierzyciela na zasadach jak w punktach powyżej,

II. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-764Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Sobieskiego104/44
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-27Michał SupkowskiCzłonek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki w funkcji Prezesa ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulPostanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2023-02-27
Rok biezacy2023
Numer2
adres wwwwww.idhsa.pl