Raport roczny IDH Development SA za 2022 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 27-06-2023 22:15:29 | Roczny | EBI | 11/2023

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) przekazuje raport roczny za 2022 rok, wraz z załącznikami:
1) Sprawozdanie finansowe za rok 2022
2) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania za rok 2022
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za 2022 IDH.pdf

SF 2022 – IDH.pdf

Sprawozdanie z badania SF – 2022_IDH-sig.pdf

Sprawozdanie Zarządu IDH za 2022.pdf