Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 30-06-2023 09:18:30 | Bieżący | EBI | 12/2023

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w związku z otrzymaniem pisma z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2023 roku dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia układu, o czym Emitent informował RB ESPI 2/2023 w dniu 27 lutego 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu