Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz 2023 IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 23-05-2023 11:24:27 | Bieżący | EBI | 8/2023

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22 maja 2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Umowy z dnia 17 maja 2023 r. o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. oraz za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/5/2023 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023.

Wybranym podmiotem jest Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3699. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu