Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 25-05-2023 14:00:19 | Bieżący | EBI | 9/2023

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. niniejszym informuje, że termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022 ustalony na 31 maja 2023r. nie zostanie przez Spółkę dotrzymany. Wpływ na niedotrzymanie przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego wynika z technicznych trudności oraz ograniczeń organizacyjnych, które przełożyły się na wydłużenie czasu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego Spółki i wydaniu opinii z badania przez biegłego rewidenta.

Spółka deklaruje publikację raportu rocznego za 2022 rok nie później niż do 23 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie, Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2023 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

  • Dariusz Leśniak-Paduch – Prezes Zarządu